Kto może poświadczyć za zgodność z oryginałem

Kto może poświadczyć za zgodność z oryginałem?

Za poświadczenie za zgodność z oryginałem może odpowiadać wiele różnych osób lub instytucji, w zależności od rodzaju dokumentu, który musi być poświadczony. W Polsce do najczęściej wymaganych dokumentów, które muszą być poświadczone należą: umowy, pełnomocnictwa, zaświadczenia, świadectwa, dyplomy czy też dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kto może poświadczyć taki dokument i czy wymagane są jakieś specjalne dokumenty, aby to zrobić? Jakie są koszty takiej usługi? W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na te i wiele innych pytań, które mogą pojawić się w związku z poświadczeniem dokumentów.

1. Kto może poświadczyć dokumenty?

W polskim prawie osoby, które mogą poświadczać za zgodność z oryginałem to:

– notariusze – poświadczają dokumenty, które z punktu widzenia prawnego wymagają szczególnej formy i dla których ustawy przewidują takie uprawnienia (np. umowy).
– urzędnicy kierownicy ewidencji ludności lub kierownicy urzędów stanu cywilnego – poświadczają odpisy aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu wydawane poza urzędem oraz inne dokumenty, których wydanie jest im powierzone.
– sędziowie powszechnych sądów, wojskowych sądów rejonowych, sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego – poświadczają odpisy dokumentów procesowych i akt spraw przekazywanych między sądami oraz dokumenty dostarczane sądom w toku procesu.
– dyrektorzy szkół, bibliotek publicznych, archiwów państwowych i jednostek organizacyjnych kultury – poświadczają kopie dokumentów wystawione przez te instytucje.

2. Jakie dokumenty można poświadczyć?

Lista dokumentów, które mogą być poświadczone jest bardzo szeroka. Należą do nich:

– Dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. umowy, rejestracja działalności, zaświadczenia i upoważnienia.
– Dokumenty związane z zatrudnieniem, np. świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia z ZUS-u i Urzędu Skarbowego.
– Dokumenty związane z edukacją, np. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy, certyfikaty oraz zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniach i kursach.
– Dokumenty związane z nieruchomościami, np. akty notarialne, zawiadomienia o zmianie własności, umowy o dzierżawie, zaświadczenia z urzędów nieruchomości.
– Pełnomocnictwa.
– Zaświadczenia różnego rodzaju (np. o niekaralności).

3. Jakie dokumenty są wymagane do poświadczenia za zgodność z oryginałem?

W zależności od osoby lub instytucji, która ma poświadczyć za zgodność z oryginałem dokument, wymagane mogą być różne dokumenty. Przykładowo, gdy chodzi o poświadczenie za zgodność z oryginałem przez notariusza, wymagany jest oryginał dokumentu, który ma zostać poświadczony, a także dokument potwierdzający tożsamość osoby składającej dokument do poświadczenia oraz stosowna opłata.

W przypadku osoby, która posiada uprawnienia do poświadczania za zgodność z oryginałem w ramach pełnionej funkcji, tj. kierownika urzędu stanu cywilnego, dyrektora szkoły czy biblioteki publicznej, wymagana jest zazwyczaj tylko tożsamość osoby, która składa dokument do poświadczenia.

4. Czy poświadczenie za zgodność z oryginałem jest płatne?

Tak, niestety poświadczenie dokumentów wiąże się z kosztami. Cena takiej usługi zależy od wielu czynników, takich jak instytucja lub osoba poświadczająca dokument, rodzaj dokumentu, który ma zostać poświadczony czy też ilość dokumentów. Koszty wahać się mogą od kilku do kilkudziesięciu złotych za jedno poświadczenie.

5. Czy poświadczenie za zgodność z oryginałem jest równoznaczne z legalizacją dokumentów?

Nie, poświadczenie za zgodność z oryginałem i legalizacja dokumentów to dwie różne kwestie. Poświadczenie za zgodność z oryginałem jest oznaką, że składany dokument jest zgodny z oryginałem. Legalizacja dokumentów natomiast potwierdza autentyczność podpisu osoby, która podpisała dokument oraz prawomocność pochodzenia dokumentu.

FAQ

Kto może poświadczyć za zgodność z oryginałem?
Odpowiedzialni za poświadczenie za zgodność z oryginałem mogą być notariusze, urzędnicy kierownicy ewidencji ludności lub kierownicy urzędów stanu cywilnego, sędziowie powszechnych sądów, urzędnicy szkół, bibliotek publicznych, archiwów państwowych i jednostek organizacyjnych kultury.

Jakie dokumenty można poświadczyć?
Do dokumentów, które można poświadczyć, należą m.in. dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dokumenty związan z zatrudnieniem, dokumenty związane z edukacją, dokumenty związane z nieruchomościami, pełnomocnictwa oraz zaświadczenia różnego rodzaju.

Jakie dokumenty są wymagane do poświadczenia za zgodność z oryginałem?
W zależności od osoby lub instytucji, która ma poświadczyć za zgodność z oryginałem dokument, wymagane mogą być różne dokumenty. Przykładowo, przy poświadczeniu za zgodność z oryginałem przez notariusza, wymagany jest oryginał dokumentu, dokument potwierdzający tożsamość osoby składającej dokument do poświadczenia oraz stosowna opłata.

Czy poświadczenie za zgodność z oryginałem jest płatne?
Tak, koszty poświadczenia za zgodność z oryginałem zależą od wielu czynników, takich jak instytucja lub osoba poświadczająca dokument, rodzaj dokumentu, który ma zostać poświadczony czy też ilość dokumentów.

Czy poświadczenie za zgodność z oryginałem jest równoznaczne z legalizacją dokumentów?
Nie, poświadczenie za zgodność z oryginałem i legalizacja dokumentów to dwie różne kwestie. Poświadczenie za zgodność z oryginałem potwierdza, że składany dokument jest zgodny z oryginałem, natomiast legalizacja dokumentów potwierdza autentyczność podpisu osoby, która podpisała dokument oraz prawomocność pochodzenia dokumentu.

Scroll to Top