Co to jest przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych – definicja i zasady

Przetwarzanie danych osobowych jest jednym z kluczowych elementów ochrony prywatności i danych osobowych. Stanowi ono cały szereg czynności, które są wykonywane na danych osobowych, w tym zbieranie, rejestrację, przechowywanie, organizowanie, przetwarzanie, analizowanie, zmienianie, usuwanie czy udostępnianie. Wszelkie informacje, które pozwalają na identyfikację osoby, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu czy adres e-mail, są zaliczane do kategorii danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez wiele różnych przepisów, m.in. przez RODO oraz ustawę o ochronie danych osobowych. Zarówno osoby, które przetwarzają dane osobowe, jak i te, których dane są przetwarzane, mają swoje prawa i obowiązki związane z ochroną prywatności.

Czym jest RODO

RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, jest jednym z najważniejszych dokumentów regulujących przetwarzanie danych osobowych w Europie.

RODO wprowadza nowe standardy i wymagania dla przetwarzania danych osobowych, które mają zapewnić wyższy poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych. W ramach RODO wprowadzono m.in. obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, a także wymóg uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jedynie w określonych przypadkach. Według RODO, istnieją sześć podstaw przetwarzania danych osobowych:

1. Zgoda osoby, której dane dotyczą – przetwarzanie jest dopuszczalne, gdy osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu i na określony sposób.

2. Wykonywanie umowy – przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

3. Działania przed zawarciem umowy – przetwarzanie jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do wykonania działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą.

4. Wypełnienie obowiązku prawnego – przetwarzanie jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

5. Ochrona zasadniczych interesów osoby, której dane dotyczą – przetwarzanie jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do ochrony życia lub zdrowia osoby, której dane dotyczą.

6. Cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów – przetwarzanie jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do prowadzenia biznesu, przy zachowaniu równowagi między interesami osoby, której dane dotyczą a interesami podmiotu, który przetwarza dane.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, posiada wiele różnych praw związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych. Według RODO, osoba ta ma m.in. prawo do:

– informacji na temat przetwarzania danych osobowych;
– dostępu do swoich danych osobowych;
– sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych;
– ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
– przenoszenia swoich danych osobowych;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Osoba ta ma także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa, że jej dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Co to jest przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych to szereg czynności wykonywanych na danych osobowych, takich jak zbieranie, rejestrację, przechowywanie, organizowanie, przetwarzanie, analizowanie, zmienianie, usuwanie czy udostępnianie, które mają na celu wykorzystanie tych danych. Wszystkie informacje, które pozwalają na identyfikację osoby, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu czy adres e-mail, są zaliczane do kategorii danych osobowych.

Jakie są podstawy przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jedynie w określonych przypadkach. Według RODO, istnieją sześć podstaw przetwarzania danych osobowych: zgoda osoby, której dane dotyczą; wykonywanie umowy; działania przed zawarciem umowy; wypełnienie obowiązku prawnego; ochrona zasadniczych interesów osoby, której dane dotyczą oraz cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów.

Jakie prawa posiada osoba, której dane dotyczą?

Osoba, której dane dotyczą, posiada wiele różnych praw związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych. Według RODO, osoba ta ma m.in. prawo do: informacji na temat przetwarzania danych osobowych; dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych?

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, zarówno finansowymi, jak i reputacyjnymi. Osoby prywatne, organizacje i przedsiębiorstwa mogą ponosić kary finansowe, a także cierpieć z powodu utraty zaufania klientów i opinii publicznej.

Co to jest RODO?

RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, jest jednym z najważniejszych dokumentów regulujących przetwarzanie danych osobowych w Europie.

Kto może przetwarzać dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych może być przeprowadzane tylko przez osoby lub podmioty, które zostały do tego upoważnione i posiadają odpowiednie zezwolenia lub uprawnienia.

Scroll to Top